PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

LeadLabel neemt je privacy zeer serieus en behandelt al je persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. In dit document wordt het privacybeleid van LeadLabel uiteengezet ten aanzien van de verwerking van (persoonsgegevens) van huiseigenaren en woningbezitters in Nederland. Bij de verwerking van persoonsgegevens tracht LeadLabel een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie enerzijds en de bescherming van de privacy anderzijds. LeadLabel handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In dit privacy statement kun je informatie vinden over:

 • de categorieën persoonsgegevens die LeadLabel van je verwerkt;
 • de gronden waarop LeadLabel persoonsgegevens verwerkt;
 • de doeleinden op grond waarvan LeadLabel je persoonsgegevens verwerkt;
 • of LeadLabel je persoonsgegevens aan derden verstrekt;
 • hoelang LeadLabel je persoonsgegevens bewaart;
 • op welke wijze LeadLabel je persoonsgegevens beveiligt; en
 • welke privacyrechten je hebt.

 

1. Over LeadLabel

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is LeadLabel B.V., kantoorhoudende en gevestigd te (1082MA) Amsterdam aan de Gustav Mahlerplein 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 70789290.

LeadLabel produceert op adresniveau (straat, postcode, huisnummer, toevoeging) voorspellingen over het verhuisproces van zo veel mogelijk Nederlandse huishoudens. Dergelijke informatie analyseert LeadLabel ten behoeve van bedrijven die diensten leveren die woonlocatie gebonden zijn, zoals energiemaatschappijen. Kort gezegd kan LeadLabel voorspellen op welk moment een woning verkocht wordt of is geweest en op welk moment een woning zal worden bewoond door nieuwe bewoners. LeadLabel bezit, naast het adres, geen informatie over de eigenaren/bewoners die op dat adres aanwezig zijn of waren.

Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door LeadLabel kunnen gericht worden aan contact leadlabel.com.

 

2. Op wie is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement geldt voor alle huiseigenaren en woningbezitters in Nederland waarvan LeadLabel adresgegevens verwerkt.

 

3. Welke persoonsgegevens worden door LeadLabel verwerkt, waarom en op welke rechtsgrond?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor LeadLabel persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens LeadLabel voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door LeadLabel worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

3.1 Welke gegevens verwerkt LeadLabel?

LeadLabel analyseert Nederlandse huisadressen ten behoeve van haar opdrachtgevers. In combinatie met de huidige waarde, vraagprijs van de woning, type woning en alle andere woningaspecten die openbaar bekend zijn, stelt LeadLabel informatie beschikbaar aan opdrachtgevers, bestaande uit zeven momenten in het verhuistraject op adresniveau, waaronder:

 • wordt verkocht over x weken (voorspelling)
 • wordt verhuurd over x weken (voorspelling)

Daarnaast kunnen ook nog andere gegevens over de adressen worden meegeleverd (type woning, oppervlakte, bouwjaar, woningwaarde).

LeadLabel doet hier een voorspelling over het object en heeft geen informatie over de bewoners in kwestie.

3.2 Voor welke doeleinden verwerkt LeadLabel persoonsgegevens?

LeadLabel analyseert het adres en genereert aan de hand ervan bovenstaande gegevens/voorspellingen ten behoeve haar opdrachtgevers voor de volgende doeleinden:

 • Verhuismoment voorspellingen voor klantbehoud: nadat LeadLabel de adressen met bijbehorende voorspellingen heeft verstrekt, kan de opdrachtgever de adressen vergelijken met de adresgegevens van haar eigen klanten. De opdrachtgever kan vervolgens besluiten om:
  • klanten marketingberichten te sturen over zijn eigen producten of diensten
  • de klant te informeren over de noodzaak van het doorgeven van een adreswijziging
  • deze klanten een aanbieding te doen om klant te blijven

Wat betekent dit voor jou? Mocht je dus voorkomen in het adressenbestand van de opdrachtgever van LeadLabel (bijvoorbeeld omdat je klant bent van een bepaalde energiemaatschappij die tevens opdrachtgever is van LeadLabel), dan kan de opdrachtgever achterhalen wie je bent en je contacteren. LeadLabel verkrijgt op geen enkel moment aanvullende gegevens van haar opdrachtgever. LeadLabel doet de voorspellingen enkel op basis van het adres dat openbaar is.

 • Verhuismoment voorspellingen voor klantenwerving: in dat geval kan de opdrachtgever op basis van de adressen en bijbehorende voorspellingen, besluiten om bepaalde huishoudens (op basis van het adres), die gaan verhuizen maar met wie nog geen klantrelatie bestaat, te benaderen om hen over te halen klant te worden of om hen aanbiedingen te overhandigen

Wat betekent dit voor jou? In deze situatie kan het zo zijn dat je vlak voor of na een verhuizing benadert wordt met een aanbieding van een opdrachtgever van LeadLabel om je als klant aan te sluiten. LeadLabel weet niet of, en zo ja, welke adressen de opdrachtgever besluit te benaderen.

 • Verhuismoment voorspellingen voor adresvalidatie: de opdrachtgever gebruikt in deze situatie de adressen met bijbehorende voorspellingen om te controleren of de adressen van huidige klanten in de database van de opdrachtgever nog kloppen. Opdrachtgevers zijn onder de AVG immers verplicht ervoor te zorgen dat persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd (artikel 5(1)(d) AVG). Op deze manier kan onder meer:
  • worden voorkomen dat post met privacygevoelige informatie naar verkeerde adressen wordt verstuurd
  • fraude worden voorkomen in het geval van bijvoorbeeld autoverzekeringen omdat men bewust geen adreswijziging heeft doorgeven
  • het verlies van klanten worden geanalyseerd

Wat betekent dit voor jou? Mocht je klant zijn van de betreffende opdrachtgever van LeadLabel, dan kan de opdrachtgever de verkregen informatie dus gebruiken om te controleren of het bij de opdrachtgever bekende adres van jou nog actueel is.

3.3 Op welke rechtsgrond baseert LeadLabel de verwerking van persoonsgegevens?

LeadLabel heeft een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij het analyseren van adresgegevens en het doen van voorspellingen en deze informatie te verkopen aan opdrachtgevers. Daarnaast vindt er geen aanzienlijke inbreuk op jouw persoonlijke levenssfeer plaats, noch is er een ander ongewenst gevolg voor jouw belangen en rechten. De openbaar beschikbare gegevens over woningen worden uitsluitend gebruikt om voorspellingen te doen over de verkoop van woningen. LeadLabel gebruikt, naast het adres, uitsluitend openbaar toegankelijke (niet gevoelige) informatie over de woningmarkt en woningen en geen andere persoonlijke gegevens. LeadLabel verkrijgt ook geen aanvullende gegevens van de opdrachtgever aan de hand waarvan zij betrokkenen nader kan identificeren (wijze van verwerking). De daaruit verkregen informatie gebruiken opdrachtgevers van LeadLabel vervolgens voor adresvalidatie, klantbehoud en voor marketingdoeleinden. Mocht je meer informatie willen over de door LeadLabel gemaakte belangenafweging, dan kun je een mail sturen naar contact leadlabel.com.

3.4 Hoelang bewaart LeadLabel de adresgegevens en bijbehorende voorspellingen?

Je persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld met een maximum van 18 maanden.

 

4. Welke bronnen raadpleegt LeadLabel?

LeadLabel verzamelt de gegevens van verschillende openbare bronnen zoals individuele makelaarswebsites, CBS en opendata portalen.

 

5. In welke gevallen maakt LeadLabel persoonsgegevens bekend aan derden?

LeadLabel deelt de verzamelde adressen en de daarop uitgevoerde analyses en voorspellingen met haar opdrachtgevers, zoals energiemaatschappijen, telecomproviders, verhuisbedrijven, (zorg)verzekeraars, banken en pensioenfondsen.

LeadLabel maakt daarnaast gebruik van een externe hosting provider voor de opslag van de gegevens op verzoek van LeadLabel. Deze dienstverlener verwerkt persoonsgegevens uitsluitend namens LeadLabel. Op de verwerking door dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin LeadLabel er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen de persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van LeadLabel.

 

6. Doorgifte buitende Europese Economische Ruimte (EER)?

Persoonsgegevens die LeadLabel verzamelt en verwerkt worden opgeslagen in Nederland en niet doorgegeven aan partijen buiten de EER.

 

7. Wat zijn je rechten?

Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan. Omdat LeadLabel enkel de adressen en andere openbare informatie met betrekking tot een woning verwerkt, is LeadLabel in principe niet in staat om je te identificeren mocht je een van je rechten willen uitoefenen. Om deze reden hoeft LeadLabel niet te voldoen aan deze rechten (artikel 11 AVG). Voor de volledigheid worden ze hieronder wel genoemd:

 • Inzage: Je hebt het recht om inzage te verkrijgen van je persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Rectificatie: Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.
 • Recht om vergeten te worden: In sommige gevallen heb je het recht om LeadLabel te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden).
 • Recht op beperking: In sommige gevallen heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van LeadLabel. LeadLabel zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij LeadLabel aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht om op jouw verzoek je persoonsgegevens te ontvangen die je verstrekt hebt aan LeadLabel in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

8. Hoe beschermt LeadLabel je persoonlijke informatie?

LeadLabel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

9. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website onder je aandacht gebracht.

 

10. Waar kan ik mijn klacht indienen?

Als je vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op wetgeving inzake gegevensbescherming en de kwestie kan niet in onderling overleg geregeld worden tussen jou en LeadLabel, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.